Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

1. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta k odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) na adrese PROJECT-F s. r. o. Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača SLOVENSKÁ REPUBLIKA, carcosmetics( zavináč)project-f.sk K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.( najdete ho i níže )

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, zašlete-li oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy vám vrátíme veškeré platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve

Zašlete nám zboží zpět nebo jej přineste na naši adresu nebo předejte ...... [pokud jste k převzetí zboží zmocnili určitou osobu, doplňte její jméno a adresu osoby] nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty.“; Přímé náklady na vrácení zboží nesete Vy. „Zodpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.“

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

Firemní údaje :

PROJECT-F s. r. o.

Karpatské námestie 7770/10A

831 06 Bratislava – mestská časť Rača

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 54180104

DIČ: 2121588623

IČ DPH: SK 2121588623

Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III v oddieli Sro, vo vložke číslo 156321/B.

Bankové spojenie: IBAN : SK31 1100 0000 0029 4011 8155 SWIFT : TATRSKBX

https://project-f.cz

 

Tímto oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy na toto zboží:

 

.................................................. .................................................. ...........

 

Číslo faktury : ............................................... .................................................. ..............

Datum přijetí : ............................................... .................................................. ..............

Jméno a příjmení spotřebitele : ............................................. .................................................. .

Ulice : ................................................ .................................................. .............

Město : ................................................ .................................................. .............

PSČ : ................................................ .................................................. ............. 

Číslo účtu ve tvaru IBAN pro zaslání peněžních prostředků : ........................................................ .................................................. .......... 

Datum : ................................................ .................................................. .............

Podpis spotřebitele : ............................................... .................................................. ..............